زبان فارسی شاهراهی در برابر ایران ستیزی است - vidiko