رییس جمهور فرصت ها و ظرفیت های گسترده توسعه همکاری های تهران - vidiko