رییس جمهور ظرفیت های تهران مسقط برای رشد روابط اقتصادی به - vidiko