رییس جمهور سطح روابط تهران و دوحه باید در همه زمینه ها ارتقا - vidiko