رویترز گفت وگوهای آمریکا و ونزوئلا پیشرفت چندانی نداشت - vidiko