رونمایی از ۱۰ سامانه ارتقا یافته موشکی و مهماتی حوزه رزم زمینی - vidiko