روسیه پیشرفت های قابل توجهی در مذاکرات وین حاصل شده است - vidiko