رزمایش الگوی گردان ارتش در منطقه عمومی پیرانشهر در حال اجرا است - vidiko