رزمایش اقتدار ۸ در دهلران بیانگر اقتدار مرزبانی بود - vidiko