ردپای اسکندر در گسترش یک بیماری با بیماران طرد شده - vidiko