رتبه اول استان مرکزی در راه اندازی بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل - vidiko