رای گیری پارلمان مجارستان برای عضویت سوئد در ناتو ناکام ماند - vidiko