راهزنی دولت آمریکا افغانستان تاوان عربستان را می دهد - vidiko