رئیس سازمان اورژانس کشور از مناطق مرزی خوزستان بازدید می کند - vidiko