رئیس جمهور کوتاهی در نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالا پذیرفتنی - vidiko