رئیس جمهور سابق اوکراین ناتو منطقه پرواز ممنوع اعلام کند - vidiko