رئیس جمهور حاصل گسترش مناسبات ایران و قرقیزستان امضای ۱۲۰ سند - vidiko