رئیس جمهور ایران آماده نقش آفرینی دیپلماتیک برای بازگشت صلح - vidiko