رئیس جمهور ایرانیان خارج از کشور سرمایه های ایران اسلامی هستند - vidiko