دیدار وزرای امور خارجه ایران و مالی آغاز شد - vidiko