دو پیروزی یک تساوی و یک شکست شطرنج بازان در دور دوم قهرمانی - vidiko