دولت با پایبندی به اصول گشایش های زیادی ایجاد کرد برچسب پوپولیسم - vidiko