دوئل نفس گیر فرهاد و یحیی در ۲۲ روز کلید قهرمانی در گروی ۴۱ - vidiko