دشمن به دنبال تغییر در باور و نگرش مردم است - vidiko