دستیار رییس جمهور استفاده از ظرفیت مردمی خدمات رسانی به زائران - vidiko