دستگاه دیپلماسی در بحران اوکراین هوشمندانه عمل کرد - vidiko