دستور مدیرعامل تأمین اجتماعی برای تسریع در فرآیند عقد قرارداد - vidiko