درودگر با هیچ گزینه ای برای سرمربیگری توافق نکرده ایم - vidiko