درصدی از منابع پرداختی به بیمه ها به استان ها واگذار شود - vidiko