درخواست وزارت امور اقتصادی برای صدور مجوز پرداخت حق بیمه پایه - vidiko