درباره بدافزاری که کاربران ویندوز را مورد هدف قرار داده است - vidiko