دبیر کل سازمان ملل عملیات های بشردوستانه به اوکراین افزایش می یابد - vidiko