داشتن تیم امید ضرورتی اساسی در کنار تیم ملی فوتسال - vidiko