خیمه عاشورایی میدان هفت تیر و کشتی نجات میدان آزادی دو نماد شهری - vidiko