خیاطیان رأی به آیت الله رئیسی بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب - vidiko