خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گذشت - vidiko