خدابنده لو ذوب آهن بدشانس است با یک برد از بحران خارج می شویم - vidiko