حکیم در برابر کوتاهی در حق الحشد الشعبی هشدار می دهیم - vidiko