حکیم جنگ میان روسیه و اوکراین یک بحران بزرگ جهانی است - vidiko