حکم انتصاب دکترسیدمازیارمیر به سمت مدیر ارتباطات راهبردی اندیشکده سهام عدالت - vidiko