حمله کی روش به کاف وقتی زور هوادار تهران به استقلال نرسید - vidiko