حمایت سه تشکل دانشجویی از بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور - vidiko