حفاران غیرمجاز در یکی از مناطق تاریخی سرولایت بازداشت شدند - vidiko