حضور امیر عبداللهیان در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - vidiko