حسین یکتا اربعین نشان می دهد در نزدیکی قله هستیم - vidiko