حذف معافیت های مالیاتی امکان رقابت با محصولات هنری خارجی را ناممکن - vidiko