حدود ۹ هزار تن نهاده طیور میان مرغداران مرغ تخمگذار کرمانشاه - vidiko