حدادعادل برخی فکر می کنند برای خدمت فقط باید به مجلس بروند - vidiko