حاکمیت سیاسی در اسلام بر مبنای دین خدا به سامان می رسد - vidiko