حادثه تروریستی کرمان عاشورایی دیگر را ترسیم کرد - vidiko